Inhoudsverantwoording ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Inhoudsverantwoording ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’

Het doel van dit boek is om overzicht te geven over de leerlijnen voor de verschillende
vakgebieden in het basisonderwijs. De doelen zijn zo concreet mogelijk verwoord, in de ik-vorm, zodat je ze ook meteen kunt delen met je leerlingen. We zijn hierbij uitgegaan van de kerndoelen en de referentieniveaus. Hoe we tot de keuze van deze leerdoelen en de verdeling van de doelen over de leerjaren zijn gekomen lichten we hier toe.

De leerlijnen zijn tot stand gekomen door te kijken naar:

De kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit 2006

  • Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs:¬†Uitwerking van rekendoelen voor groep 2 tot en met 8 op weg naar streefniveau 1S. SLO, versie 2017
  • De referentieniveaus Rekenen en Nederlandse taal (Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, 2008)
  • Toetswijzer Eindtoets basisonderwijs (College voor Examens, 2012)
  • Concretisering van de referentieniveaus rekenen 1F/1S (SLO, oktober 2011)
  • Diverse bronnen zoals de online tule uitwerkingen van de kerndoelen
  • Het aanbod uit diverse methoden uit het basisonderwijs
  • Voor een aantal onderdelen hebben we gekeken naar de voorstellen van curriculum.nu, vooral voor burgerschap en
    digitale geletterdheid

KERNDOELEN EN REFERENTIENIVEAUS

De kerndoelen die we nu gebruiken zijn in 2006 vastgesteld. Vanaf 2010 zijn er de referentieniveaus voor rekenen en Nederlandse taal bijgekomen. De referentieniveaus worden vanaf 2020/2021 door de inspectie gebruikt in het nieuwe onderwijsresultatenmodel. In dat model wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat uitstroomt op 1F of 1S/2F niveau. Het is voor scholen dus relevant om te weten wat de referentieniveaus precies inhouden en wat ze kunnen doen om, indien nodig, meer leerlingen naar het 1S of 2F niveau te brengen. We hebben in dit boek aangegeven welke doelen bij rekenen 1S doelen zijn en welke bij Nederlandse taal 2F doelen. Het is wel goed om te beseffen dat het verschil tussen 1F en 1S/2F soms lastig te maken is. Veel 1S doelen bij rekenen gaan bijvoorbeeld over het kunnen uitleggen of beredeneren van een berekening en het is lastig om eenduidig vast te stellen of een leerling dat ook echt beheerst op het juiste niveau.

De doelen die dikgedrukt zijn in dit boek zijn de 1S doelen (bij rekenen) of 2F doelen (bij taal).

Uiteraard zijn de 1F doelen de basis en komen de 1S of 2F doelen bovenop de 1F doelen.

We hebben ook gekeken naar de eerste versie van de doelen van curriculum.nu. Deze doelen zijn op dit moment (december 2019), nog niet heel gedetailleerd uitgewerkt, maar sommige onderdelen kunnen al wel een goede indruk geven van wat mogelijk gevraagd gaat worden. Met name bij de onderdelen burgerschap en digitale geletterdheid hebben we ons laten inspireren door de opzet van curriculum.nu en hebben we daar de meest relevante onderdelen uitgehaald om te vertalen naar doelen.

2023-02-01T13:42:22+01:00